Regler

Forbrugerens forpligtigelser ved opsætning af måler / målerudskiftning
og brudt plombering

Vandmålere
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.

Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme.

Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i
ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel. Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.

Udskiftning af vandmåler
I henhold til nye regler må vandmålere, som benyttes til afregning af vandforbrug, ikke være over 6 år gamle, med mindre det ved stikprøvekontrol er påvist, at målerne stadig er præcise. De vandmålere, som udtages til stikprøvekontrol, sendes til afprøvning på et akkrediteret laboratorium. Viser afprøvningen, at en vis procentdel af de udtagne målere ikke længere kan leve op til kravene for nøjagtighed, skal alle vandmålere af samme type udskiftes inden for en fastsat tidsfrist.

Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning
Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren. Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.

Check hanen før og efter måleren
Den hane/ventil, der er placeret før og efter vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler. Kan ventilerne ikke lukkes, skal der tilkaldes en blikkenslager,så ventilerne virker, før der laves aftaler med vandværket om målerudskiftninger. Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer på ejendomme og må derfor ikke reparere sådanne ventiler.

Placering af vandmåler
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.
Ved opsætning og reparation af vandmålere skal det være muligt for vandværkets ansatte at kunne manøvre rundt og anvende værktøj. Der må således ikke opsættes møbler, tanke eller andre genstande inden for disse mål.

Aflæsning af vandmåler
Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt. Vandværket retter henvendelse til de enkelte husstande via selvaflæsningskort, når vandmålerne skal aflæses.

Plomberinger
Der er anbragt på måleren, må kun afbrydes af vandforsyningen. Hvis plomberingen brydes af uvedkommende og måleren i den anledning efterses og istandsættes, skal omkostningerne herved afholdes af ejeren af ejendommen, ligesom vandforsyningen kan ansætte et skønnet merforbrug.

Klager

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.

Med venlig hilsen
Ørslev vandværk a.m.b.a